Tietosuoja

Tietosuoja-asetusta (EU 679/2016) aletaan soveltaa 25.5.2018, ja sen tavoitteena on parantaa tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely Kemiönsaaren kunnassa

Kemiönsaaren kunnalla on useita eri ohjelmia ja rekistereitä. Jokaiselle ohjelmalle ja rekisterille on nimetty vastuuhenkilö. Kemiönsaaren kunnalla on myös tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on valvoa tietosuoja-asetuksen noudattamista organisaatiossa.

Lisätietoja tietosuojasta sekä henkilötietoja koskevat kyselyt: tietosuoja@kimitoon.fi.

Henkilötietojen keruu on sallittua seuraavin perustein:

  • Lakisääteinen velvoite
  • Yleinen etu
  • Käsittely on tarpeen elintärkeiden etujen suojaamiseksi
  • Sopimus
  • Suostumus
  • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

Kemiönsaaren kunnan henkilötietojen keruussa on useimmiten kyse joko lakisääteisestä velvoitteesta tai yleisestä edusta. Kunta käyttää keräämiään henkilötietoja vain sovittuun tarkoitukseen.

Kemiönsaaren kunta pyrkii tietojen keruussa tietomäärän rajoittamiseen eli keräämään ainoastaan kulloistakin tarkoitusta varten välttämättömät tiedot. Välttämättömyys määräytyy rekisterin ja mahdollisen erityislainsäädännön perusteella.  

Kemiönsaaren kunta pyrkii seuraamaan henkilötietojen elinkaarta. Tiedot poistetaan, anonymisoidaan, pseudonymisoidaan tai minimoidaan, kun ne eivät enää ole ajankohtaisia. Arkistointi historiikkia ja tilastointia varten on sallittua. Huomioi, että erityislainsäädäntö saattaa ohjata henkilötietojen säilytysaikaa.

Kunta on päivittänyt ja tehnyt sopimukset kunnan henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden kanssa tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti. Kunnan henkilöstö on saanut koulutusta tietosuoja-asioissa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja pyytää häntä koskevien tietojen oikaisemista, poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa.

Mikäli rekisteröity on tyytymätön henkilötietojensa käsittelyyn, hänellä on oikeus valittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Pyrimme vastaamaan kyselyihin ilman viivytystä kohtuullisen ajan kuluessa, viimeistään kuukauden sisällä kyselyn saapumisesta. Jos kestää pidempään ilmoitamme siitä teille erikseen.

Lisätietoja osoitteesta tietosuoja@kimitoon.fi

Pyynnöt henkilötiedosta tehdään oheisella lomakkeella. Lomakkeen voi lähettää joko sähköisessä muodossa osoitteeseen tietosuoja@kimitoon.fi tai postitse osoitteeseen Tietosuojavastaava, Kemiön kunnantoimisto, Vretantie 19, 27500 Kemiö.