Erityispäivähoito

Erityispäivähoidon tehtävänä on järjestää päivähoitoa ja esikoulua lapsille, joilla on erityisiä tarpeita. Lapsen tulee saada tarvitsemaansa tukea kehitykseensä, kasvamiseensa ja oppimiseensa jo päivähoidossa.

Päivähoidossa aloitettu varhainen tuki ennaltaehkäisee omalta osaltaan oppimisvaikeuksia koulussa. Erityispäivähoidon tarkoituksena on antaa lapselle heti päivähoidon alusta alkaen sellaista tukea, että lapsi voi kehittyä, kasvaa ja oppia mahdollisimman hyvin päivähoidossa ja esikoulussa. Tavoitteena on kuntouttava, suunnitelmallinen ja kehitystä oikealla tavalla tukeva arki päivähoidossa jokaiselle lapselle.

Kunnan kiertävät erityislastentarhanopettajat vierailevat päiväkodeissa, esikouluissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien luona. Lapsen erityisten tarpeiden ja vaikeuksien varhainen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Erityisten tarpeiden tunnistamisessa ovat vanhempien kanssa tärkeässä roolissa päivähoidon henkilökunta. Erityispäivähoidon keinot saadaan varhaisessa vaiheessa käyttöön tiiviin yhteistyön ansiosta. Yhteistyötä tehdään vanhempien kanssa sekä moniammatillisesti lapsen tarpeiden mukaan. Tuen muodot ovat moninaisia, mutta johtoajatuksena on, että tuki on sellaista, jolloin lapsi voi kehittyä ja kasvaa omassa tahdissaan mahdollisimman hyvin saaden sellaista ohjausta, joka edistää kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Erityispäivähoidon suunnittelusta ja seurannasta vastaa erityislastentarhanopettaja yhdessä päivähoidon johdon, tarvittavien asiantuntijoiden ja vanhempien kanssa.

Lapsen tullessa esiopetusikään erityispäivähoidon rinnalle tulevat esikoulussa annettava tehostettu ja erityinen tuki.  Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset sijoitetaan aina mahdollisuuksien mukaan oman alueen lähipäiväkotiin jo ennen esikoulua, jotta esikouluun siirtyminen olisi mahdollisimman joustavaa. Erityisen tuen tarpeessa olevalle lapselle tehdään viimeistään esikoulussa lapsen oma oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma voidaan tehdä jo ennen esikouluikää ja lapselle voidaan hakea pidennettyä oppivelvollisuutta (11v.) Tällöin tehdään pedagoginen selvitys lapsen kasvusta ja kehityksestä yhdessä vanhempien ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Tämän jälkeen sivistysjohtaja päättää selvityksen pohjalta lapsen siirrosta esiopetuksen erityisen tuen piiriin.

Vaihtoehtona voi olla myös myöhäisempi koulun aloitus, jolloin esikoulun henkilökunta suosittelee lapselle toista esikouluvuotta. Näissä kaikissa asioissa apuna toimii oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat terveydenhuollon, koulun, päivähoidon ja esikoulun edustajat sekä tarvittaessa muita kutsuttuja asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu esikouluvuoden aikana kolme (3) kertaa. Oppilashuoltoryhmän työ jatkuu perusopetuksessa.

Päätöksen lapsen kouluasioissa tekevät aina vanhemmat. Tarkoituksena on löytää jokaiselle lapselle paras mahdollinen oppimispolku varhaisesta vaiheesta alkaen. Esiopetuksen tuen muodoista voi lukea lisää kunnan kotisivuilta. Linkit tämän sivun reunassa. Lisätietoa saa myös esikoulujen opettajilta.