Maksut

Kemiönsaaren sivistyslautakunta on kokouksessaan 13.2 2018 päättänyt että tuntiperusteinen päivähoito otetaan käyttöön 1.8.2018 taulukon mukaisesti:

Maksutaulukko, tuntiperusteinen päivähoito

Maksuprosentti             Tunteja viikossa tai kuukaudessa


50 %

 

20 tuntia viikossa tai enintään 86 tuntia kuukaudessa

 

60 %

 

20-25 tuntia viikossa tai enintään 107 tuntia kuukaudessa

 

80 %

 

25-35 tuntia viikossa tai enintään 150 tuntia kuukaudessa

 

100 %

 

vähintään 35 tuntia viikossa tai yli 150 tuntia kuukaudessa 

 

40 %

 

0–15 tuntia viikossa tai enintään 65 tuntia kuukaudessa

HUOM! Tämä maksu koskee ainoastaan esikouluoppilaita. 

 

Tilapäinen varhaiskasvatus joka ei ole toistuva, enintään 5 päivää/kk. Satunnainen osallistuminen joka ei voi jatkua useita peräkkäisinä kuukausina.  27 €/kk. 

Maksun määrääminen 

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun ajan perusteella. Maksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. 

Maksu perustuu kirjalliseen sopimukseen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta. Sopimuksessa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, josta valittu palvelutarve koostuu. Lapsen keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa laskettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Hoitosopimus tulee olla voimassa vähintään 4 kk. 

Poikkeukset ovat mahdollisia työ- tai opiskeluaikojen muutosten takia. Epäsäännöllisestä työstä tai opinnoista johtuvat lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen. 

Maksu on voimassa toistaiseksi. Maksua on kuitenkin tarkistettava silloin, kun 

1)  perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %); 

2)  on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 

3)  lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai 

4)  maksu osoittautuu virheelliseksi. 

Jos perheen tulot pienenevät vuoden aikana (vähintään 10 %), siitä tulee ilmoittaa  kunnalle välittömästi. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, mutta ei takautuvasti. On huoltajien vastuulla ilmoittaa oikeat tiedot.

Jos perheen tulot kasvavat vuoden aikana, kunnalla on oikeus korjata maksu takautuvuasti, enintään vuoden ajan.

Jos kunta tekee laskuvirheen saatujen tietojen perusteella, maksu korjataan takautuvasti.

Elleivät huoltajat ole ilmoittaneet perheen kaikkia tuloja kun päivähoito alkaa, peritään korkein maksu.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.


Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut, indeksitarkastus 1.8.2018 alkaen


Eduskunta on muuttanut varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 8.12.2017. Uusi laki asiakasmaksuista alentaa maksut erityisesti pieni- ja keskituloisten perheille. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Maksuprosentti on sama kaikille.

Toisesta lapsesta perittävä maksu alenee. Toisen lapsen maksu on 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen varatun ajan perusteella. Myös maksun määräämisessä huomioon otettavat tulot säilyvät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on edelleen 289 euroa. Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä.

Perheen koko

minimi

tuloraja

bruttotulo korkeimpaan maksuun

Maksuprosentti


2

2102

4813

10,7

3

2713

5414

10,7

4

3080

5781

10,7

5

3447

6148

10,7

6

3813

6514

10,7

 

Jos perheessä on yli kuusi jäsentä, korotetaan maksun perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kultakin seuraavalta alaikäiseltä lapselta. Kolmannesta, neljännestä jne. päivähoidossa olevasta lapsesta maksetaan 20 % ensimmäisen lapsen maksusta. Maksun enimmäismäärä ensimmäisestä lapsesta on 289 euroa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta maksetaan kiinteä kuukausimaksu, joka perustuu sovittujen hoitopäivien lukumäärään. Jos hoitopäivien määrä kuukaudessa on yli 10, hoitomaksu on 80 euroa, ja jos hoitopäiviä on enintään 10, hoitomaksu on 40 euroa.

Kenellä on oikeus päivähoitoon?

Päivähoitolaki takaa kaikille lapsille kunnallisen päivähoidon vanhempainvapaan päättymisestä siihen saakka, kunnes oppivelvollisuus alkaa.

Päivähoitoa tarjotaan perhepäiväkodeissa ja päiväkodeissa. Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään koulujen läheisyydessä.

Kunnallista päivähoitoa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin paikkaa tarvitaan, tai keväällä päivähoitopaikkojen hakuaikana (hausta ilmoitetaan paikallisesti). Jos päivähoitopaikka tarvitaan nopeasti, esim. töiden tai opiskelun vuoksi, päivähoitohakemus tulee jättää päivähoitotoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.