Potilasasiamies

Potilasasiamies on sekä potilaiden että henkilökunnan käytettävissä.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi
  • neuvoa potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilasvahinkolain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä, kuten esim. kohtelu, hoitovirhe-epäilyt, salassapito ja valitusmenettely
  • ohjaa potilasta muilla lainsäädäntöön perustuvilla tavoilla ajamaan etuaan
  • ei ota kantaa lääketieteellisiin ratkaisuihin.

Henkilökohtaiseen tapaamiseen on hyvä varata aika.
Ruotsinkielisiä potilaita palvelee ensisijaisesti Turunmaan sairaalan potilasasiamies.

Muistutus

Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä kirjallisesti vapaamuotoisen muistutuksen terveydenhuollon klinikan/yksikön vastaavalle johtajalle. Muistutukseen annetaan kirjallinen vastaus kohtuullisessa ajassa sen vastaanottamisesta. Vastauksesta tulee käydä ilmi, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty tai miten asia on muuten ratkaistu.

Potilasvahinkoilmoitus

Ilmoitus potilasvahingosta tehdään lomakkeella, jonka saa potilasasiamieheltä tai sosiaalityöntekijältä. Vahinkoilmoitus postitetaan lomakkeessa olevaan potilasvakuutuskeskuksen osoitteeseen. Potilasvakuutus korvaa potilasvahinkolain mukaisesti Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon.