Tieosuuskunnat

Yleiset kriteerit
  1. Kaikilla kolmen tai useamman vakituisesti asutun talouden tiekunnilla on oikeus tieavustukseen.
  2. Tiekunnan tulee olla virallisesti perustettu ja sen tulee pitää vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi (laki yksityisistä teistä 65 §).
  3. Tiekunta-avustusta tulee hakea vuosittain määräaikaan mennessä.

Avustuslajit

Teiden kunnossapitoavustus

Teiden kunnossapitoavustusta jaetaan suhteessa tiekunnan tienpitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 % tai kunnan teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan. Tienpitokustannusten ei tarvitse olla vuosikokouksessa hyväksyttyjä ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusta ei myönnetä alle 300 euron kunnossapitokustannuksista.

Hakemukseen liitetään vuosikokouksen pöytäkirja ja tilinpäätös, josta tienpitokustannukset käyvät ilmi. Mikäli kuluvana vuonna ei ole pidetty vuosikokousta, hakemukseen liitetään edellisen vuoden pöytäkirja ja tilinpäätös.

Yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan (vuodelta 2010) mukaan painoluku sisältää jätekuljetukset ja muut palvelukuljetukset, minkä vuoksi kunnan kunnossapitoavustusta saaneet tiekunnat eivät saa erikseen veloittaa kunnalta tai muilta toimijoilta tiemaksua.

Perusparannusavustus

Tiekunnat, jotka kuluvana vuonna suorittavat perusparannustöitä, voivat erikseen hakea avustusta tätä varten. Hakemukseen tulee liittää tiekunnan kokouksessa hyväksytty hankesuunnitelma, aikataulu ja budjetti. Perusparannusavustusta myönnetään, mikäli varoja on vielä käytettävissä teiden kunnossapitoavustusten jakamisen jälkeen.

Perusparannusavustusta jaetaan seuraavien kriteerien mukaan:

  • Enintään 20 % todellisista kustannuksista, mutta kuitenkin enintään 20 % hyväksytystä kustannusarviosta.
  • Maksettavan avustuksen enimmäismäärä on 4 000 €.
  • Avustus maksetaan, kun investointi on toteutettu ja loppuselvitys on jätetty kunnalle. Viimeinen jättöpäivä on 15.12.
  • Perusparannusavustusta maksetaan vain tien siltä osalta, jonka varrella on vakituista asutusta.

Tievalaistusavustus

Tiekunnat sekä tievalaistuksesta huolehtivat yhdistykset voivat anoa avustusta tievalaistukseen. Avustusta maksetaan valaistuspistekohtaisesti. Avustus on 10 €/valaistuspiste.

Hakuaika

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kunnalle vuosittain viimeistään 10 maaliskuuta. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä, vaan ne palautetaan hakijalle.