Siirry sisältöön

Vapaa-ajan asunto asuinrakennukseksi

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupamenettelyä.

Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus ratkaistaan jollakin seuraavista menettelytavoista:

  1. Suunnittelutarveratkaisulla (MRL 137 §), silloin kun rakennuspaikka on ranta-alueen ulkopuolella eikä alueella ole suoraan rakentamiseen ohjaavaa kaavaa (asema- tai yleiskaava), mutta alue on suunnittelutarvealuetta (MRL 16 §).
  2. Poikkeamispäätöksellä (MRL 171 §), silloin kun on kyseessä kaavoittamaton ranta-alue tai rantayleis- tai asemakaavassa alue on osoitettu lomarakennuspaikaksi.
  3. Rakennusluvalla (MRL 125 §), silloin kun rakennuspaikka on ranta-alueen ulkopuolella haja-asutusluonteisella alueella, eikä alue ole suunnittelutarvealuetta tai jos hanke on kaavan mukainen.

Mikäli suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös (kohdat 1 ja 2) on myönteinen, tulee käyttötarkoituksen muutokselle hakea sen jälkeen rakennuslupa.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Poikkeaminen

Ranta-alueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen tarvittavan poikkeamisluvan myöntää kunta.

Poikkeamisluvan edellytyksenä on, että rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle alueiden muulle järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelullisten ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden saavuttamista (MRL 171 §).

Ranta-alueella lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ratkaistaan pääsääntöisesti kaavoituksella. Haettaessa poikkeamislupaa muutos ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta, ja rakennuspaikan on muutenkin täytettävä kunnan rakennusjärjestyksen vaatimukset.

Rakennuslupa

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 125 § 4 mom.) mukaan rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus täyttää vakituiselle asunnolle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.

Rakentamishetkellään vapaa-ajan rakennukset ovat saaneet ja saavat merkittäviäkin vapautuksia määräyksistä verrattuna vakituisiin asuinrakennuksiin. Käyttötarkoituksen muutokseen on ympäristöministeriön (YM) asetuksella 4/2013 ja 2/2017 annettu määräyksiä energiatehokkuuden parantamisesta. Vaikkakin ympäristöministeriön asetus 4/2013 keventää pieneltä osaltaan vakituisen asunnon vaatimustasoa käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, vaatii muutos tavallisesti muutostoimenpiteitä vapaa-ajan rakennuksessa.

Rakennusluvan hakemiseksi tarvitaan käyttötarkoituksen muutosta koskevat suunnitelmat. Suunnitelmissa esitetään asetettujen vaatimusten täyttyminen ja toimenpiteet niiden täyttämiseksi. Lupaharkintaa tehdään nykymääräysten pohjalta. Tarvittaessa määräyksistä voidaan antaa kuitenkin vähäinen poikkeus (MRL 175 §), mikäli poikkeaminen ei vaaranna terveellisyyttä, turvallisuutta tai muita pysyvän asumisen vaatimuksia. Poikkeamisella ei voida syrjäyttää asetetun määräyksen velvoitetta. Ohessa on karkealla tasolla selvitetty merkittävimpiä asetettuja ja huomioon otettavia vaatimuksia, jotka ainakin ilmenevät pätevän suunnittelijan laatimista pääpiirustuksista ja tarvittavista erityissuunnitelmista.

Kiinteistöön liittyvät

1. Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty MRL 116 §:ssä, rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään
3 000 m² asemakaava-alueen ulkopuolella.

2. Kiinteistölle on hyvät tieyhteydet (MRL 136 §)

3. Hyvänlaatuinen ja riittävä talousvesi (oma kaivo, verkostovesi) (MRL 136 §)

4. Jätevesien käsittelyn sijoittaminen ja käsiteltyjen jätevesien hoitaminen (MRL 136 §)

Rakennukseen liittyvät

Rakennuksen ja muutostöiden tulee täyttää rakentamiselle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset (MRL 117–117 g §).

5. Rakenteiden lujuus ja vakaus (MRL 117 a §)

6. Paloturvallisuus, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 vaatimukset (MRL 117 b §)

 7. Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 1009/2017 vaatimukset (MRL 117 c §)

8. Rakennuksen käyttöturvallisuus, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 1007/2017 vaatimukset (MRL 117 d §)

9. Esteetön rakennus, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 241/2017 vaatimukset (MRL 117 e §)

10. Melun torjunta ja ääniolosuhteet, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 vaatimukset (MRL 117 f §)

11. Rakennusten energiatehokkuus, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetusten 4/2013 ja 2/2017 vaatimukset (MRL 117 g §)

12. Asuntosuunnittelu, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetusten 127/ 2018 ja 1008/2017 vaatimukset (MRL 117 j §)

13. Teknisten järjestelmien vaatimat muutokset