Siirry sisältöön

Ilmoita väärinkäytöksestä

Kemiönsaaren kunnalla on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voit tehdä ilmoituksen epäilemästäsi väärinkäytöksestä organisaation sisällä.

Ilmoituskanava perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta eli ns. ilmoittajansuojelulakiin, joka on tullut voimaan 1.1.2023. Laki perustuu EU:n ilmoittajansuojeludirektiiviin eli ns. whistleblower-direktiiviin.

Lue tämän sivun ohjeet huolellisesti ennen ilmoituksen tekemistä.

Mitä väärin­käytös tarkoittaa?

Väärinkäytös ja muu moitittava tai epäeettinen toiminta voivat olla huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä.

Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, työyhteisön toimintaan, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon.

Ilmoituskanava täydentää kunnan muita rikkomusten ja väärinkäytösten ilmoittamisen kanavia. Muita ilmoituskanavia suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti työhön ja/tai työpaikkaan liittyvien epäkohtien ilmoittamiseen.  

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoittaminen tehdään kirjallisesti tai suullisesti, tai molemmilla tavoilla.

Kirjallinen ilmoittaminen tehdään alla olevan linkin kautta nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Tieto ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteesta ovat salassa pidettäviä. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia.

Suullinen ilmoittaminen tehdään puhelimitse tai muun ääniviestijärjestelmän kautta tai ilmoittajan pyynnöstä kohtuullisessa ajassa järjestettävässä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Jos ilmoituksen kohteena on talous- ja henkilöstöjohtaja tai elinkeinojohtaja, ilmoituksen vastaanottaa kunnanjohtaja.

Ilmoitusten käsittely

Ilmoitukset käsittelee asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat valmistelijoina sekä ilmoitusten käsittelijöinä talous- ja henkilöstöjohtaja sekä elinkeinojohtaja.  Työryhmä ottaa ilmoitukset vastaan ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin.

Toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuuden mukaan. Väärinkäytösepäilyjä voidaan tutkia viranomaisten yhteistyönä tai ne voidaan siirtää poliisin tutkittavaksi.

Työryhmä voi jättää ilmoituksen käsittelemättä, jos

Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Vääriä tietoja tahallaan ilmoittava voi joutua rikosoikeudelliseen ja vahingonkorvausvastuuseen. Poliisilla on mahdollisuus saada tietoonsa ilmoittajan teletunnistetiedot, vaikka ilmoitus on jätetty anonyymisti.

Ilmoittajalle ilmoitetaan kolmen kuukauden kuluessa, miten asia on ratkaistu ja mitä toimenpiteitä ilmoituksen perusteella toteutetaan.

Asiakas­pa­laut­teille oma lomake

Asiakaspalautteet eivät kuulu samaan kanavaan kuin väärinkäytökset. Niiden osalta pyydämme käyttämään kunnan vikailmoituskanavaa tai yleistä palautekanavaa(siirryt toiseen palveluun).

Tee ilmoitus väärinkäytöksestä

Ota yhteyttä