Siirry sisältöön

Kunnanhallituksen päätökset 12. helmikuuta

Kemiönsaaren kunnanhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 12. helmikuuta mm. seuraavista asioista:


Täydennysvaali, konserniyhtiöt

Kunnanhallitus päätti suorittaa Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n jäsenten valinnan uudelleen muotovirheen vuoksi. Uudistuneen Kimitobackenin hallitukseen valittiin Riitta Lappalainen, Johan Fredriksson ja Jari Lehtivaara. Varajäseneksi valittiin Fredrik Lauren. Dalsbostäder Oy Ab on 1.1.2024 lähtien sulautunut Fastighets Ab Kimitobacken Kiinteistö Oy:n kanssa siten, että Dalsbostäder on sulautunut Kimitobackeniin.


Lausunto ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeesta, Destia Oy:n suunnittelema ottotoiminta Galtarbyn kylässä

Yksityishenkilö ja 32 muuta allekirjoittajaa ovat 27.10.2023 pyytäneet Varsinais-Suomen ELY-keskukselta päätöstä siitä, edellyttääkö Destia Oy:n Kemiönsaaren Galtarbyn kylään suunnittelema maa-ainesten otto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa. Ennen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksentekoa on Kemiönsaaren kunnalta ja Varsinais-Suomen liitolta pyydetty lausuntoa. Destia Oy on joulukuussa toimittanut selvityksen hankkeesta ja täydentänyt selvitystä. Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta antoi lausuntonsa 29.1.2024.

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 12.2.2024 lausunnon, jossa kunnanhallitus pyytää ELY-keskusta punnitsemaan arvioinnissaan, missä määrin kuljetusreiteillä voi olla vaikutusta luontoarvoihin, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön. Samalla Kemiönsaaren kunta haluaa painottaa, että se on tietoinen sitä, kuinka tärkeää taloudellisten etujen ja ympäristönäkökohtien vastuullisen hallinnan tasapainottaminen on.

Selitys Lounais-Suomen aluehallintovirastolle

Lounais-Suomen aluehallintovirastoon on saapunut hallintokantelu kunnallisia pöytäkirjoja koskevista puutteista Kemiönsaaren kunnassa. Ennen asian ratkaisemista aluehallintovirasto varasi Kemiönsaaren kunnalle tilaisuuden kirjallisen selityksen antamiseen. Maanantaisessa kokouksessa kunnanhallitus käsitteli selvitystään, joka kuvailee, miten kunnan pöytäkirjojen rakennetta on asteittain muutettu tammikuusta 2023 alkaen. Tuolloin otettiin käyttöön pöytäkirjojen käänteinen rakenne, jossa päätös tulee ensin, jonka jälkeen tulee päätösehdotus ja sen jälkeen valmisteluteksti. Käänteisen järjestyksen yhteydessä lisättiin myös uusi kohta, ”tiivistelmä valmistelusta”. Muutos tehtiin esityslistojen ja pöytäkirjojen lukemisen helpottamiseksi, myös asukkaille ja medialle.

Kirjallinen selitys on toimitettu Lounais-Suomen aluehallintovirastolle.


Kokouksen pöytäkirjan löydät täältä:
Pöytäkirja, kunnanhallitus 12.2.2024(siirryt toiseen palveluun)