Siirry sisältöön

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristöhuollon tulee turvata terveellinen, viihtyisä ja stimuloiva elinympäristö kunnan asukkaille.

Lupa- ja valvontaviranomaisena hoidamme mm.

Ympäristöluvat

Ympäristöä kuormittavaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa. Ympäristöluvan tarve on määriteltynä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa. Aluehallintovirasto käsittelee osan ympäristöluvista.

Vesirakennustyöt ja ruoppaus

Ruoppausilmoitukset käsitellään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Luvanvaraisissa ruoppausasioissa lupa-anomus käsitellään aluehallintovirastossa.

Ruoppauksella tarkoitetaan koneellista pohjasedimentin poistamista vesialueelta

  • Alle 500 m3:n ruoppauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
  • Yli 500 m3:n ruoppaus edellyttää aina aluehallintoviraston lupaa.

Ruoppausilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen ruoppauksen aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. Ruoppaustyöstä on sovittava etukäteen vesialueen omistajan kanssa ja mielellään ilmoitettava asiasta naapureille.

Ruoppaustyö on suoritettava syksyllä tai talvella (1.9–30.4), jolloin työstä aiheutuvat haitat ovat vähäisimmät. Ruoppausmassat on levitettävä omalle tontille, korkeimman vesirajan yläpuolelle.

Ruovikon tai muun vesikasvillisuuden laajamittaisesta niitosta on myös aina tehtävä kirjallinen ilmoitus Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Keskeisimmät säännökset ruoppauksista ja muista vesirakennustöistä löytyvät vesilaista.

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, mullan, saven ja kallion ottamiseen tarvitaan lupa. Kotitarveottoon ei aina tarvita varsinaista lupaa, mutta on aina syytä olla yhteydessä ympäristönsuojeluviranomaiseen koskien esim. sellaisen toiminnan ilmoitusvelvollisuutta.

Lupahakemuksesta maa-ainesten ottamiseen ja hakemuksen sisällöstä säädetään maa-aineslaissa ja -asetuksessa.

Meluilmoitus

Meluilmoitus on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista, kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa.

Ympäristösuojeluviranomaisen taksa

Ota yhteyttä