Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen maksut

Kemiönsaaren sivistyslautakunta on kokouksessaan 15.3.2021 muuttanut maksuprosentin, joka otetaan käyttöön 1.8.2021 taulukon mukaisesti.

Maksutaulukko, tuntiperusteinen päivähoito

Maksuprosentti / Tunteja kuukaudessa

60 % – Enintään 86 tuntia kuukaudessa

80 % – Enintään 147 tuntia kuukaudessa

100 % – Yli 147 tuntia kuukaudessa

Tilapäinen varhaiskasvatus, joka ei ole toistuva, enintään 5 päivää/kk. Satunnainen osallistuminen, joka ei voi jatkua useita peräkkäisinä kuukausina.  28 €/kk.

Maksun määräytyminen

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun ajan perusteella. Maksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. 

Maksu perustuu kirjalliseen sopimukseen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta. Sopimuksessa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, josta valittu palvelutarve koostuu. Lapsen keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa laskettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Hoitosopimus tulee olla voimassa vähintään 4 kk. 

Poikkeukset ovat mahdollisia työ- tai opiskeluaikojen muutosten takia. Epäsäännöllisestä työstä tai opinnoista johtuvat lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen. 

Maksu on voimassa toistaiseksi. Maksua on kuitenkin tarkistettava silloin, kun 

  1. perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %); 
  2. on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 
  3. lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai 
  4. maksu osoittautuu virheelliseksi. 

Jos perheen tulot pienenevät vuoden aikana (vähintään 10 %), siitä tulee ilmoittaa kunnalle välittömästi. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, mutta ei takautuvasti. On huoltajien vastuulla ilmoittaa oikeat tiedot.

Jos perheen tulot kasvavat vuoden aikana, kunnalla on oikeus korjata maksu takautuvasti, enintään vuoden ajan.

Jos kunta tekee laskuvirheen saatujen tietojen perusteella, maksu korjataan takautuvasti.

Elleivät huoltajat ole ilmoittaneet perheen kaikkia tuloja, kun päivähoito alkaa, peritään korkein maksu.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lakiin, joka astuu voimaan 1.3.2023

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varatun kuukausittaisen varhaiskasvatusajan perusteella. Enimmäismaksu on 295 € ja pienin maksu 28 €.

Toisen päivähoidossa olevan lapsen maksu on 40 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta.

Perheen kokoMinimitulorajaBruttotulo korkeimpaan maksuunMaksuprosentti
23874663110,7
34998775510,7
45675843210,7
56353911010,7
67028978510,7

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla. Enimmäismaksu ensimmäisestä lapsesta on 295 €. Toisen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on 40 prosenttia enimmäismaksusta, jolloin korkein maksu on 118 €. Kolmannen ja sitä seuraavien varhaiskasvatuksessa olevien lasten maksu on 20 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta maksetaan kiinteä kuukausimaksu, joka perustuu sovittujen hoitopäivien lukumäärään. Jos hoitopäivien määrä kuukaudessa on yli 10, hoitomaksu on 80 euroa, ja jos hoitopäiviä on enintään 10, hoitomaksu on 40 euroa.

Kenellä on oikeus päivähoitoon?

Päivähoitolaki takaa kaikille lapsille kunnallisen päivähoidon vanhempainvapaan päättymisestä siihen saakka, kunnes oppivelvollisuus alkaa.

Päivähoitoa tarjotaan perhepäiväkodeissa ja päiväkodeissa. Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään koulujen läheisyydessä.

Kunnallista päivähoitoa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin paikkaa tarvitaan, tai keväällä päivähoitopaikkojen hakuaikana (hausta ilmoitetaan paikallisesti). Jos päivähoitopaikka tarvitaan nopeasti, esim. töiden tai opiskelun vuoksi, päivähoitohakemus tulee jättää varhaiskasvatustoimistoon viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.

Tulorekisteri

Kemiönsaaren kunta käyttää tulorekisteriä asiakkaittensa tulotietojen tarkastamiseen. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää palkka-, eläke- ja etuustietojen yksilötasolla.

Tiedon tuottajat, esimerkiksi työnantajat, ilmoittavat tiedot ansiotuloista rekisteriin reaaliaikaisesti. Viranomaisena kunta saa tulorekisteristä tietoja, joihin kunnalla on lain mukaan oikeus ja joita tarvitsemme työssämme.

Ennen kuin kunnassa tehdään päätös asiakasmaksusta tai päivähoitomaksusta, tarvitsemme asianmukaiset tulotiedot. Saamme osan tiedoista suoraan tulorekisteristä mutta pyydämme kuitenkin tulotiedot myös paperiversiona, koska tiedot tulorekisteristä eivät riitä hakemuksen käsittelyyn.

Kaikkia hakemusten käsittelyssä tarvittavia tietoja emme saa vielä tulorekisteristä. Sen vuoksi on tärkeää, että hakija toimittaa kaikki pyytämämme selvitykset. Tulorekisteristä ei saa esimerkiksi pääomatuloja.

Ota yhteyttä