Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen maksut

Maksutaulukko, tuntiperusteinen päivähoito

Maksuprosentti / Tunteja viikossa, kuukaudessa

60 % – 21 t/vko, enintään 86 t/kk

80 % – 22-35 t/vko, enintään 147 t/kk

100 % – 35-50 t/vko, enintään 210 t/kk

Tilapäinen varhaiskasvatus, joka ei ole toistuva, enintään 5 päivää/kk. Satunnainen osallistuminen, joka ei voi jatkua useita peräkkäisinä kuukausina.  30 €/kk.

Maksun määräytyminen

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen varatun ajan perusteella. Maksu on kuukausimaksu, joka peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. 

Maksu perustuu kirjalliseen sopimukseen varhaiskasvatuspalvelun tarpeesta. Sopimuksessa määritellään viikonpäivät ja kellonajat, josta valittu palvelutarve koostuu. Lapsen keskimääräistä viikoittaista varhaiskasvatusaikaa laskettaessa otetaan huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Hoitosopimus tulee olla voimassa vähintään 4 kk. 

Poikkeukset ovat mahdollisia työ- tai opiskeluaikojen muutosten takia. Epäsäännöllisestä työstä tai opinnoista johtuvat lapsen hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen. 

Maksu on voimassa toistaiseksi. Maksua on kuitenkin tarkistettava silloin, kun 

  1. perheen maksukyky on olennaisesti muuttunut (10 %); 
  2. on ilmeistä, että maksua määrättäessä huomioon otettavat perheen olosuhteet ovat muuttuneet; 
  3. lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu; tai 
  4. maksu osoittautuu virheelliseksi. 

Jos perheen tulot pienenevät vuoden aikana (vähintään 10 %), siitä tulee ilmoittaa kunnalle välittömästi. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta, mutta ei takautuvasti. On huoltajien vastuulla ilmoittaa oikeat tiedot.

Jos perheen tulot kasvavat vuoden aikana, kunnalla on oikeus korjata maksu takautuvasti, enintään vuoden ajan.

Jos kunta tekee laskuvirheen saatujen tietojen perusteella, maksu korjataan takautuvasti.

Elleivät huoltajat ole ilmoittaneet perheen kaikkia tuloja, kun päivähoito alkaa, peritään korkein maksu.

Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lakiin, joka astuu voimaan 1.8.2024

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
annetun lain (1503/2016) 16 §:n perusteella. Indeksitarkastukset tehdään joka toinen vuosi.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varatun kuukausittaisen
varhaiskasvatusajan perusteella. Enimmäismaksu on 311 euroa (nyt 295) ja pienin maksu 30
euroa (nyt 28). Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen
maksusta, joten toisen lapsen enimmäismaksu on 124 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20
prosenttia nuorimman lapsen maksusta

(Suluissa luvut 31.7.2024 asti)

Perheen kokoMinimitulorajaBruttotulo korkeimpaan maksuunMaksuprosentti
24066 (3874)6973 (6631)10,7
35245 (4998)8152 (7755)10,7
45956 (5675)8863 (8432)10,7
56667 (6353)9574 (9110)10,7
67376 (7028)10283 (9785)10,7

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräytymisen
perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta lapsesta.

Esimerkki maksun määräytymisestä: Perheessä on 2 aikuista ja 1 lapsi, eli perheen koko on 3
henkilöä. Perheen bruttotulot ovat 6000 €/kk. Bruttotuloista vähennetään 5245 € (6000 €-
5245 €=755 €). Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on 10,7 % 755 eurosta eli 81 €/kk.

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta maksetaan kiinteä kuukausimaksu, joka perustuu sovittujen hoitopäivien lukumäärään. Jos hoitopäivien määrä kuukaudessa on yli 10, hoitomaksu on 80 euroa, ja jos hoitopäiviä on enintään 10, hoitomaksu on 40 euroa.

Kenellä on oikeus päivähoitoon?

Päivähoitolaki takaa kaikille lapsille kunnallisen päivähoidon vanhempainvapaan päättymisestä siihen saakka, kunnes oppivelvollisuus alkaa.

Päivähoitoa tarjotaan perhepäiväkodeissa ja päiväkodeissa. Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito järjestetään koulujen läheisyydessä.

Kunnallista päivähoitoa tulee hakea neljä kuukautta ennen kuin paikkaa tarvitaan, tai keväällä päivähoitopaikkojen hakuaikana (hausta ilmoitetaan paikallisesti). Jos päivähoitopaikka tarvitaan nopeasti, esim. töiden tai opiskelun vuoksi, päivähoitohakemus tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa ennen tarvetta.

Ota yhteyttä