Siirry sisältöön

Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet ja muistutukset kaavoista tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Kemiönsaaren tekniselle lautakunnalle sähköpostitse osoitteeseen plan@kimitoon.fi tai postitse Kemiönsaaren kunta, tekninen lautakunta, Vretantie 19, 25700 Kemiö.

Torsbölen aurinkoenergian tuotantoalueen suunnittelutarveratkaisuhakemus


Nähtävillä 8.–26.2.2024:

Kuulutus Torsbölen aurinkoenergian tuotantoalueen suunnittelutarveratkaisuhakemuk­sesta

Ilmatar Solar Development Oy hakee Kemiönsaaren kunnalta suunnittelutarveratkaisua aurinkoenergian tuotantoalueen rakentamiseksi Kemiönsaaren Torsbölessä, noin 5 kilometrin päässä Kemiönsaaren keskustasta kaakkoon.

Hankealue käsittää yhteensä 62 hehtaaria. Tuotantoalue on laajuudeltaan noin 53 ha, josta peltoa 36 ha ja metsää 17 ha.  Tuotantoalue sijaitsee kahden kiinteistön (322–461–1–21 ja 322–471–4–15) alueella. Aurinkovoiman tuotantoalueelle sijoitetaan aurinkopaneeleja ja niiden telineitä, inverttereitä, kontteihin sijoitettuja muuntajia ja sähkökaapeleita (maakaapeleita). Alueelle rakennetaan huoltoteitä ja ojia. Tuotantoalueelta sähkö siirretään maakaapelilla Fingridin Karjaa-Kemiö 110 kV linjaan ja sitä kautta valtakunnalliseen sähköverkkoon. Tekniset yksityiskohdat tulevat tarkentumaan suunnittelun edetessä.

Rakennuspaikalla ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa. Hankkeeseen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 16 §:n suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä, sillä hanke edellyttää ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakentaminen edellyttää ennen rakennuslupakäsittelyä tehtävää suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisussa arvioidaan, täyttääkö rakennushanke MRL 137 §:ssä säädetyt rakennusluvan myöntämisen erityiset edellytykset. Suunnittelu­tarveratkaisuhakemus valmistellaan kaavoitusyksikössä ja päätös suunnittelutarveratkaisusta tehdään kunnanvaltuustossa.

Suunnittelutarveratkaisuhakemuksen vireilletulo saatetaan naapurien tiedoksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n mukaisesti naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta. Muistutuksen antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus liitteineen ovat nähtävillä 8.2.-26.2.2024 Kemiönsaaren kunnankansliassa osoitteessa Vretantie 19, 25700 Kemiö ja kunnan kotisivuilla www.kimitoon.fi.

Kirjalliset ja sähköiset muistutukset tulee jättää kaavoitusyksikölle viimeistään 26.2.2024 klo 16.00 mennessä. Muistutuksessa tulee olla muistuttajan yhteystiedot.

Kirjalliset muistutukset jätetään osoitteella: Kemiönsaaren kunta, Kaavoitusyksikkö, Vretantie 19, 25700 Kemiö. Sähköiset huomautukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen plan@kimitoon.fi.

Lisätietoja suunnittelutarvemenettelystä:
Kaavoitusarkkitehti Heli Vauhkonen, heli.vauhkonen@kimitoon.fi, puh. 040 484 6826
Tekninen johtaja Oscar Lindblad, oscar.lindblad@kimitoon.fi, puh. 040 624 8405

Lisätietoja hankkesta:
Ilmatar Solar Development Oy
Sami Kallio, puh. 040 182 7500
Inka Hirvonen, puh. 040 524 1881

Kaavoitusyksikkö

Liitteet, hakemusasiakirjat:

Dragsfjärdin itäinen saaristo, rantaosayleiskaavan muutos, osalle tilaa Lundö 322-488-1-147, kaavaehdotus

Kaavaehdotus nähtävillä 15.2. – 15.3.2024:

Elvikin ranta-asemakaava, kaavaehdotus

Kaavaehdotus nähtävillä 15.2. – 15.3.2024:

Kemiön rantayleiskaavan muutos, Tallholmen, kaavaluonnos