Siirry sisältöön

Luottamushenkilöt ja toimielimet

Kunnan verkkopalvelusta löydät tietoja kunnan toimielimistä, luottamushenkilöistä ja johtavista viranhaltijoista.

Verkkopalvelussa löydät tietoja seuraavista:

Valtuusto, kunnanhallitus, elinkeinolautakunta, keskusvaalilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta, rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta, ruotsinkielinen koulujaosto, saaristolautakunta, sivistyslautakunta, suomenkielinen koulujaosto, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta, vesihuoltolaitoksen johtokunta ja kunnan johtavat viranhaltijat.

Kunnanvaltuusto

Valtuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin. Kemiönsaaren valtuustossa on 27 jäsentä.

Kunnan asukkaat valitsevat äänestämällä valtuuston jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuusto tekee kokonaisvaltaiset päätökset ja asettaa kunnan toiminnan ja talouden yleiset tavoitteet.

Valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion ja -suunnitelman eli kunnan tulevien vuosien rahankäytön.

Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Valtuusto kokoontuu Dalsbruks skolassa (Einarintie 1). Kokoukset lähetetään suorana verkossa.

Kunnanhallitus

Valtuusto nimittää kunnanhallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kunnanhallitus valvoo valtuuston päätösten täytäntöönpanoa.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa toiminnan yhteensovittamisesta. Lisäksi kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta.

Lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet

Valtuusto asettaa lautakunnat, jotka hoitavat omien toimialojensa tehtäviä. Lautakuntien tärkein tehtävä on välittää valtuuston määrittelemät yleiset tavoitteet omien vastuualueidensa hoidettavaksi. Esimerkiksi sivistyslautakunta ottaa kantaa varhaiskasvatukseen ja kouluihin liittyviin asioihin. Lautakuntien jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kemiönsaaren lautakunnat, jaostot ja johtokunnat:

Elinkeinolautakunta, keskusvaalilautakunta, kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta, rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta, ruotsinkielinen koulujaosto, saaristolautakunta, sivistyslautakunta, suomenkielinen koulujaosto, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta ja vesihuoltolaitoksen johtokunta.

Lautakuntien lisäksi kunnassa on myös erilaisia vaikuttamistoimielimiä, kuten nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Neuvoston tehtävät

1. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ja muille tahoille ikäihmisiä ja vammaisia sekä heidän tilannettaan ja heille suunnattujen palvelujen kehittämistä koskevissa asioissa,

2. edistää ikäihmisten ja vammaisten mahdollisuuksia saada tietoa heitä koskevista ajankohtaisista asioista, jotka parantavat heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja valmisteluun,

3. seurata ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumista, antaa siitä lausuntoja sekä osallistua ohjelman päivittämiseen ja muihin kehittämishankkeisiin,

4. edistää ikäihmisten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan tuottamia palveluita koskevaan päätöksentekoon, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja vanhustenhuollon palveluihin, ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että palveluita on riittävästi ja että ne vastaavat ikäihmisten ja vammaisten tarpeita,

5. edistää ikäihmisten ja vammaisten mahdollisuuksia tasavertaiseen osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen omien voimavarojen puitteissa sekä seurata vapaaehtoistyön, koulutuksen, työelämän ja kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnan kehitystä,

6. edistää yhdessä muiden tahojen kanssa paikallisliikenteen kehittämistä ikääntyvän väestön ja vammaisten tarpeet huomioiden,

7. edistää viranomaisten, vammaisten ja vammaisjärjestöjen sekä eläkeläisiä edustavien yhdistysten ja järjestöjen välistä yhteistyötä,

8. osallistua mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisille vanhusneuvostopäiville sekä ikäihmisille tarkoitettuihin info-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin,

9. antaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimintakertomus kunnanhallitukselle,

10. käsitellä muut kunnanhallituksen neuvostolle määräämät asiat.

Vanhusneuvoston yhteyshenkilö: Hyvinvointijohtaja Bosse Ahlgren.

Pöytäkirjat ja yhteystiedot

Luottamushenkilöiden portaali

Portaali toimii kaikissa yleisimmissä selaimissa. Portaaliin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Esityslistat ja kokousasiakirjat jaetaan Portaalin kautta. Jokaisella luottamushenkilöllä on pääsy Portaaliin omilla pankkitunnuksilla tai muulla varmalla tunnistautumisella. Portaalissa julkaistaan esityslistat, liitteet ja taustamateriaalit. Portaalin kautta allekirjoitetaan pöytäkirjat ja jaetaan esittelyjä ja ajankohtaista tietoa.

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka
saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.
Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Ota yhteyttä