Siirry sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia Destian Kemiönsaaren kunnalle jättämästä maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta

Sivu päivitetty 14.4.2023.

Mistä on kyse?

Destia Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristölupaa kallion louhintaan ja kiven murskaukseen yksityisomisteisella kiinteistöllä Kemiönsaaren kunnan Galtarbyn kylässä. Hakemus on jätetty Kemiönsaaren kunnan ympäristövalvonnalle.

Destia hakee lupaa ottaa 900 000 kuutiometriä kalliota kymmenen vuoden aikana sekä louhia ja murskata vuosittain arviolta 90 000 kuutiometriä kivimateriaalia. Lisäksi lupaa haetaan kivimurskeen kuljetukseen.

Mikä on Kemiönsaaren kunnan rooli?

Kunta ei ole asiassa sopimusosapuoli, vaan viranomainen, joka käsittelee kunnan alueella tapahtuvan ottotoiminnan hakemuksia ja ympäristölupia voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Kunnassa ympäristövalvontaviranomainen on se taho, joka kuuluttaa hakemuksen, vastaanottaa huomautukset, pyytää viranomaislausunnot ja valmistelee asian päätettäväksi maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Tämän lisäksi kunnan johto on käynyt vuoropuhelua Destia Oy:n kanssa ja nostanut esiin esimerkiksi kiviaineksen kuljetukseen liittyviä huolenaiheita. Kuljetusasia on maaliskuun aikana nostettu esiin myös kunnan liikenneturvallisuusryhmässä, johon kuuluu myös ELY-keskus ja muita viranomaisia. Destia Oy on jo ilmoittanut selvittävänsä vaihtoehtoisia reittejä saatujen näkökantojen huomioon ottamiseksi.

Miten asiassa edetään?

Ympäristövalvonta kuulutti asiasta alkuvuonna, jonka jälkeen yksityishenkilöillä ja muilla asianomaisilla tahoilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia, joihin hakijan on vastattava. Ympäristövalvonta on myös pyytänyt viranomaislausuntoja, muun muassa Kemiönsaaren kunnanhallitukselta.

Destia Oy on pyytänyt lisäaikaa huomautuksiin ja lausuntoihin vastaamiseen, ja sille on myönnetty lisäaikaa 30.9.2023 saakka.

Kemiönsaaren kunnanhallitus antoi lausuntonsa kokouksessaan 27. maaliskuuta(siirryt toiseen palveluun). Kunnanhallituksen lausunnossa korostetaan liikenneturvallisuutta ja toimivaa liikenneinfrastruktuuria. Hallitus kyseenalaistaa Galtarbyntien (tie 12058) ja edelleen Hertsbölentien kautta etelään Taalintehtaan satamaan suuntautuvan kuljetusreitin sopivuuden, kun otetaan huomioon liikenneturvallisuus ja kulttuurihistoriallisesti arvokas taajamamiljöö Taalintehtaan torin ja sen ympäristön alueella. Kunnanhallitus katsoo myös, että kaikissa eri reittivaihtoehdoissa on liikenneturvallisuusseikkoja tarkasteltava huolellisesti ja että ensisijaisina vaihtoehtoina on selvitettävä reittejä, jotka tukeutuvat korkeamman liikenneluokan tiestöön ja mahdollisimman hyvin myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden huomioiviin liikenneratkaisuihin.

Asian valmistelua jatketaan ympäristövalvonnassa, ja se tuodaan kunnan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan käsiteltäväksi.

Lisätietoja: