Siirry sisältöön

Perusopetusselvitys

Kevään 2024 aikana teetetään selvitys, jonka pohjana on erilaiset perusopetuksen järjestämisen vaihtoehdot Kemiönsaaren kunnassa. Selvityksessä käydään läpi jokaisen eri vaihtoehdon sekä sosiaaliset että taloudelliset vaikutukset niin oppilaiden, opettajien, rakennusten ja tukipalveluiden näkökulmasta. Selvityksen pohjalta luodaan perusopetuksen kehittämissuunnitelma, joka sisältää tarvittavat toimenpiteet, joilla turvataan laadukas perusopetus myös tulevaisuudessa.

Lisää uutisia

Aikataulu

13.11.2023Valtuusto päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä perusopetusselvityksen teettämisestä
12.12.2023Sivistyslautakunta valitsi perusopetusselvitykselle seurantaryhmän
joulukuu 2023 –
tammikuu 2024
Perusopetuksen opetushenkilöstön kuuleminen selvityksen periaatteista ja tavoitteista
16.1.2024Sivistyslautakunta: Selvityksen periaatteet ja tavoitteet sekä osallisuus- ja viestintäsuunnitelma
18.1.2024 –Perusopetuksen kehittämissuunnitelman verkkosivu auki
tammi-helmikuu 2024Selvityksen valmistelu
30.1.2024Seurantaryhmän ensimmäinen kokous
27.2.2024Seurantaryhmän toinen kokous
12.3.2024Selvityksen esitteleminen valtuustolle, sivistyslautakunnalle, suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle koulujaostolle sekä nuorisovaltuustolle
13.3.2024Tiedotustilaisuus medialle
14.3.-2.4.2024Verkkolomake: Kuntalaisten kuuleminen
18.3.2024Info- ja keskustelutilaisuus, Taalintehdas, Dalsbruks skola, klo 18.00-19.30
21.3.2024Info- ja keskustelutilaisuus, Västanfjärd Vårdkasen, klo 18.00-19.30
26.3.2024Info- ja keskustelutilaisuus, Kemiö, Villa Lande, klo 18.00-19.30
27.3.2024Info- ja keskustelutilaisuus, Rosala, Hitis-Rosala skola, klo 18.00-19.30
maalis-huhtikuu
2024
Ennakkovaikutusten arviointi sekä lasten ja nuorten kuuleminen
5.4.2024Rehtorit keskustelevat selvityksen tuloksista rehtorikokouksessa
12.4.2024Koulujen ja muiden tahojen lausuntojen viimeinen toimituspäivä sivistysjohtajalle
15.4.2024Kuulemisten koonnin ja ennakkovaikutusten arvioinnin esitteleminen valtuustolle, sivistyslautakunnalle, suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle koulujaostolle sekä nuorisovaltuustolle
Toukokuu 2024Suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulujaosto sekä nuorisovaltuusto antavat lausunnot selvityksestä
3.5.2024Rehtorit keskustelevat perusopetuksen kehittämissuunnitelmasta rehtorikokouksessa
14.5.2024Sivistyslautakunta tekee esityksen perusopetuksen kehittämissuunnitelmasta kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
27.5.2024Kunnanhallitus tekee esityksen perusopetuksen kehittämissuunnitelmasta valtuustolle
10.6.2024Valtuusto päättää perusopetuksen kehittämissuunnitelmasta

Selvityksen ohjausryhmä

Perusopetusselvityksen ohjausryhmään kuuluvat kunnanohtaja Erika Strandberg, sivistysjohtaja Marjaana Hoikkala ja perusopetusjohtaja Kim Bredenberg.

Selvityksen seurantaryhmä

Perusopetusselvityksen seurantaryhmän muodostavat:

Jonna Lappalainen, sivistyslautakunnan pj, suomenkielisen koulujaoston pj
Marianne Jokinen, sivistyslautakunnan vpj
Fredrik Lauren, ruotsinkielisen koulujaoston pj
Erika Strandberg, kunnanjohtaja
Marjaana Hoikkala, sivistysjohtaja

Kalevi Kallonen, Keskusta
Satu Söderström, Perussuomalaiset
Janne Salonen
Ghita Edmark, RKP
Ann-Marie Kulla, SDP
Pilvi Rehn, Vasemmisto
Kim Viljanen, Vapaa Yhteistoiminta
Satu Zwerver, Vihreät

Perusopetusselvityksen periaatteet ja tavoitteet


”Kevään 2024 aikana teetetään selvitys, jonka pohjana on erilaiset perusopetuksen järjestämisen vaihtoehdot Kemiönsaaren kunnassa. Selvityksessä käydään läpi jokaisen eri vaihtoehdon sekä sosiaaliset että taloudelliset vaikutukset niin oppilaiden, opettajien, rakennusten ja tukipalveluiden näkökulmasta. Selvityksen pohjalta luodaan perusopetuksen kehittämissuunnitelma, joka sisältää tarvittavat toimenpiteet, joilla turvataan laadukas perusopetus myös tulevaisuudessa.”
(Talousarvio 2024) 

Yhteisöllisyys 

”Kaksikielisyys on valttimme, ja haluamme elävän ja myönteisen kaksikielisyyden jatkuvan aina varhaiskasvatuksesta ja kouluajoista aikuisopetukseen.”
(Strategia 2022–2025) 

 • Varmistetaan lasten oikeudet yhdenvertaiseen perusopetukseen. 
 • Tuetaan lasten oppimista, tervettä kasvua, hyvinvointia, leikkiä ja vapaa-aikaa.  
 • Mahdollistetaan yhteistoiminta yli kielirajojen sekä perusopetuksessa että Harrastamisen Suomen mallin kerhoissa. 
 • Lapsia ja nuoria sekä heidän huoltajiaan ja opetushenkilöstöä osallistetaan perusopetuksen kehittämissuunnitelman laatimisessa. 


Fiksu ote 

”Kemiönsaaren koulutukselle on tunnusomaista korkea laatu ja kestävä, tulevaisuuteen suuntautuva kehitys. Ikäluokkien pieneneminen jatkuu koko maassa, mikä vaatii pitkäjänteistä työtä myös Kemiönsaaressa.  

Pienet ryhmäkoot ja lapsi- ja oppilaslähtöisyys ovat vahvuuksiamme. Oppimisympäristömme ovat viihtyisät, joustavat, innostavat ja turvalliset. Pyrimme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ennakoimalla, muuntautumalla ja toimimalla.  

Tulevaisuuden koulutuksessa yhteistyö ja verkostot ovat keskeisessä asemassa laadukkaan opetuksen tarjoamiseksi lähellä oppilasta.” 
(Strategia 2022–2025) 

 • Selvityksessä tarkastellaan lapsen ja nuoren oppimispolkua esiopetuksesta perusopetuksen päättämiseen asti sekä siihen kuuluvia nivelvaiheita
 • Selvityksessä otetaan huomioon myös aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen
 • Selvitys perustuu ajantasaiseen tietoon ikäluokkien kehityksestä
 • Selvityksessä huomioidaan lasten ja nuorten tuen tarpeet, tilat ja tarvittavat resurssit
 • Selvityksessä huomioidaan 11-vuotista oppivelvollisuutta suorittavat, erityisen ja tehostetun tuen, suomea tai ruotsia toisena kielenä puhuvien sekä valmistavan opetuksen oppilaat
 • Selvityksessä huomioidaan olemassa olevien tilojen sijainti ja kunto sekä mahdollinen tarve uudis- tai korjausrakentamiselle
 • Selvityksessä tarkastellaan nykyisten oppilaaksiottoalueiden toimivuutta koulukuljetusten suhteen
 • Oppilasmäärän laskiessa ollaan valmiita yhdistämään toimintoja samoihin kiinteistöihin ja luopumaan tarpeettomista kiinteistöistä 
 • Sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten lisäksi selvityksessä huomioidaan myös pedagogiset vaikutukset


Aktiivinen kumppani 

”Toimiva joukkoliikenne ja hyvät työssäkäyntimahdollisuudet sekä hyvä infrastruktuuri ja nopea digitaalinen tiedonsiirto koko kunnan alueella mahdollistavat ihmisten asumisen ja työskentelyn kaikkialla kunnassa.”
(Strategia 2022–2025) 

 • Säilytetään Kemiönsaari houkuttelevana asuinkuntana ja työnantajana
 • Kelpoisten opettajien opetustuntien riittävyys opetuksen laadun mahdollistamiseksi
 • Varmistetaan laadukas opetus luomalla yhteisiä aineopettajavirkoja, jotka houkuttelevat päteviä opettajia
 • Koulukuljetusten sujuvuudella mahdollistetaan lasten ja nuorten kulkeminen kodin ja koulun välillä sekä oikeus vapaa-aikaan

Osallisuus- ja viestintäsuunnitelma


Viestinnän avoimuus ja oikea-aikaisuus

Perusopetusselvityksen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti ja oikea-aikaisesti. Kunnan sivuilla on selvitykselle ja sen pohjalta tehtävälle perusopetuksen kehittämissuunnitelmalle oma osionsa. Selvityksen valmistuttua selvitys sekä muu mahdollinen tausta-aineisto on luettavissa kunnan kotisivuilta. Sivuille lisätään myös selvityksestä annettavat lausunnot sekä koonti kuulemistilaisuuksista ja verkkokyselystä.

Sidosryhmien osallistaminen

Selvitystä varten on nimetty sekä ohjaus- että seurantaryhmä. Ohjausryhmään kuuluu kunnanjohtaja, sivistysjohtaja ja perusopetusjohtaja. Ohjausryhmän tehtävänä on vastata, että selvitys noudattaa sille asetettuja periaatteita ja tavoitteita. Seurantaryhmään kuuluu kunnanjohtajan ja sivistysjohtajan lisäksi sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulujaoston puheenjohtajat sekä yksi edustaja jokaisesta valtuustoryhmästä. Seurantaryhmän tarkoituksena on varmistaa tiedonkulku ja tiedon oikeellisuus sekä mahdollistaa keskustelu ja mahdollisten kysymysten asettelu jo perusopetusselvityksen valmisteluvaiheessa.

Valtuuston, sivistyslautakunnan, suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulujaoston sekä nuorisovaltuuston jäseniä tiedotetaan selvityksen tuloksista, info- ja keskustelutilaisuuksien ja verkkokyselyn koonneista, lasten ja nuorten kuulemisen koonneista sekä ennakkovaikutusten arvioinnista talven ja kevään aikana järjestettävissä iltakouluissa. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulujaosto sekä nuorisovaltuusto laativat selvityksen ja sen sisältämien vaihtoehtojen pohjalta omat lausuntonsa, jotka viedään sivistyslautakunnalle, kunnahallitukselle ja valtuustolle tiedoksi perusopetuksen kehittämissuunnitelmasta päätettäessä eri elimissä. Mahdolliset muut lausunnot tulee toimittaa sivistysjohtajalle 12.4.2024 mennessä.

Perusopetuksen opetushenkilöstöä kuullaan jo ennen selvityksen periaatteista ja tavoitteista päättämistä. Selvityksen valmistuttua se esitellään ensimmäisenä koulujen henkilöstölle. Esittelyn jälkeen henkilöstö osallistuu koulukohtaisen lausunnon laatimiseen. Henkilöstö voi osallistua myös kaikkiin info- ja keskustelutilaisuuksiin ja vastata verkkokyselyyn. Rehtorit, perusopetusjohtaja ja sivistysjohtaja keskustelevat rehtorikokouksissa itse selvityksen sisällöstä sekä sen pohjalta tehtävästä perusopetuksen kehittämissuunnitelmasta.

Nuorisovaltuusto osallistuu koulujaostojen tapaan perusopetuksen kehittämissuunnitelman laadintaan. Nuorisovaltuuston lisäksi lapsia ja nuoria pyritään kuulemaan mahdollisimman laajasti myös osana ennakkovaikutusten arviointia.

Huoltajat, muut kuntalaiset ja toimijat kuten esimerkiksi vanhempainyhdistykset ja kyläyhdistykset voivat osallistua Kemiössä, Rosalassa, Taalintehtaalla ja Västanfjärdissä järjestettäviin info- ja keskustelutilaisuuksiin, joissa selvitys esitellään. Tilaisuuksissa on mahdollisuus myös kommentoida selvityksen sisältöä ja esittää siihen liittyviä kysymyksiä. Kysymykset ja kommentit kirjataan muistiin päätöksenteon tueksi. Info- ja keskustelutilaisuuksien lisäksi, tai niiden sijaan, huoltajat ja muut kuntalaiset voivat vastata myös verkkokyselyyn.